Vedtægter

for sparringspartnerne

§ 1 Navn og Hjemsted
Foreningens navn er Sparringspartnerne.
Foreningen har hjemsted i den kommune hvor i sekretariatet har adresse.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at bidrage til vækst i virksomheder (og arbejdspladser i Danmark). Dette sker primært gennem tilknytning af en sparringspartner til virksomheden og dennes ledelse. Sparringspartneren tilknyttes virksomheden i en aftalt periode, hvor sparringspartneren indgår i et tæt samarbejde med virksomhedens ledelse om at skabe den ønskede vækst i virksomheden.

§ 3 Medlemmer
Foreningen kan i sin medlemskreds optage egnede sparringspartnere og samarbejdspartnere.

For at sikre kvaliteten af og kompetencerne hos sparringspartnerne screenes alle sparringspartnere før optagelse.

Medlemskab er gratis for sparringspartnere.

Medlemskab for samarbejdspartnere forudsætter et økonomisk bidrag, som er nærmere fastlagt af bestyrelsen.

§ 4 Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter beslutning af mindst halvdelen af bestyrelsen eller hvis en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden.

Indkaldelse af generalforsamling sker ved skriftlig meddelelse til alle medlemmer med mindst 21 dages varsel ved udsendelse af dagsorden. Indkaldelse kan ske via e-mail såfremt medlemmet har angivet en sådan til foreningen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen.

Materiale vedrørende indkomne forslag og vedtægtsændringer udsendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme.

På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forretningsudvalgets og Sekretariatets samlede beretning
 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 6. Fremlæggelse af budget for året
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af 2 suppleanter
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

§ 5 Ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af et ulige antal medlemmer, dog minimum 5 og maksimalt 9 medlemmer.

Bestyrelsen vælges ved;

 1. at generalforsamlingen vælger maksimalt 5 bestyrelsesmedlemmer blandt medlemmerne
 2. at partnere i den øverste partnerkategori forud for generalforsamlingen udpeger maksimalt 2 bestyrelsesmedlemmer
 3. at offentlige partnere (eller partnere, der kan sidestilles med offentlige partnere) udpeger maksimalt 2 bestyrelsesmedlemmer

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år. Halvdelen af de udpegede og halvdelen af de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. På det første konstituerende bestyrelsesmøde efter den stiftende generalforsamling vælger bestyrelsen selv, hvem der er på valg efter henholdsvis ét og to år.

Der vælges 2 suppleanter, der er på valg hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand samt udarbejder selv sin forretningsorden.

§ 6 Forretningsudvalg
Bestyrelsen vælger på første bestyrelsesmøde efter en generalforsamling, hvor der har været valg til bestyrelsen, et forretningsudvalg med minimum formanden og en økonomiansvarlig.

Forretningsudvalget har ansvar for foreningens drift.

Forretningsudvalget tegner foreningen udadtil i alle driftsmæssige spørgsmål.

Bestyrelsen kan på ethvert bestyrelsesmøde ved almindeligt flertal foretage ændringer i forretningsudvalgets sammensætning.

§ 7 Andre udvalg
Bestyrelsen og forretningsudvalget kan nedsætte stående og midlertidige projektgrupper og udvalg.

§ 8 Drift
Forretningsudvalget kan ansætte en driftsansvarlig, som leder sekretariatet efter de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer og efter reglerne i vedtægterne.

Den driftsansvarlige ansætter og afskediger sekretariatets personale efter forud at have indhentet forretningsudvalgets samtykke.

Ansætter forretningsudvalget ikke en driftsansvarlig er formanden for forretningsudvalget at betragte som driftsansvarlig.

§ 9 Regnskab
Regnskabsåret er kalenderåret.

Der aflægges regnskab på den ordinære generalforsamling.

Regnskabet skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor valgt på generalforsamlingen.

§ 10 Vedtægtsændringer
Beslutninger om vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer på en ordinær generalforsamling, eller almindeligt flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

§ 11 Opløsning
Opløsning af Sparringspartnerne kan alene besluttes af to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer på begge generalforsamlinger er for opløsningen.

Ved ophør tilfalder formuen den erhvervsudviklingsaktivitet, der opnår majoriteten af stemmerne på den endelige opløsende generalforsamling. Det påhviler den til enhver tid siddende bestyrelsesformand at efterleve beslutningen.

§ 12 Tegningsret
Foreningen tegnes af bestyrelsen eller forretningsudvalget. Bestyrelsen eller forretningsudvalget kan meddele prokura.